Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΔυτική ΜακεδονίαΨήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς για την ελάχιστη βάση εισαγωγής στα Πανεπιστήμια

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς για την ελάχιστη βάση εισαγωγής στα Πανεπιστήμια

Ειδήσεις Δυτικής Μακεδονίας: Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη και Φλώρινα

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς για την ελάχιστη βάση εισαγωγής στα Πανεπιστήμια

Δημοτικό συμβούλιο Καστοριάς, Δημοτικό συμβούλιο Καστοριάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:2890/27-01-2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της υπ’ αριθ. 2/2021 Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς.

Στην Καστοριά σήμερα Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου2021και ώρα 10:00, κλήθηκε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 2800/26-01-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε με κάθε νόμιμο μέσο στους Δημοτικούς Συμβούλους, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα:

«Έκδοση Ψηφίσματος Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, εν όψει της ψήφισης νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στο οποίο περιλαμβάνεται διάταξη για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής στα Πανεπιστήμια».

Στο σύνολο των 41 Δημοτικών Συμβούλων δήλωσαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ / ΠΑΡΟΥΣΕΣ : 41

 1. Μηταλίδης Κίμων – Πρόεδρος Δ.Σ.
 2. Λίτσκας Διονύσιος – Αντιδήμαρχος
 3. Φουλιράς Στυλιανός– Αντιδήμαρχος
 4. Τσανούσας Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 5. Δοκόπουλος Πέτρος – Αντιδήμαρχος
 6. Ρήμος Αθανάσιος– Αντιδήμαρχος
 7. Ζήσης Λάζαρος– Αντιδήμαρχος
 8. Λιάμης Θεόδωρος – Αντιδήμαρχος
 9. Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος
 10. Τόσκος Πέτρος
 11. Αλεξανδρίδης Νικόλαος
 12. Στυλιάδης Δημήτριος
 13. Θεοχάρη – Παπαδάμου Όλγα
 14. Μουρατίδης Χρήστος
 15. Φιλίππου Χρυσούλα
 16. Πέλκας Σωκράτης
 17. Κορεντσίδου Εριφίλη
 18. Σαλβαρίνας Ιωάννης
 19. Φούκη – Λιάμη Αλεξάνδρα
 20. Σπύρου Αικατερίνη
 21. Βασιλειάδης Ευστάθιος
 22. Μπότσαρης Βασίλειος
 23. Κύρου Ιωάννα
 24. Σαββουλίδου Κυριακή
 25. Σαμαράς Κωνσταντίνος
 26. Δάγγας Παναγιώτης
 27. Λέκκος Χρήστος
 28. Χρηστάκη Ειρήνη
 29. Γιαννάκης Πέτρος
 30. Μόσχος Γεώργιος
 31. Παπαδοπούλου Χρυσοβαλάντου
 32. Δουλγέρης Αναστάσιος
 33. Βασιλειάδης Πολυχρόνιος
 34. Ιπποκομίδου Αγγελική
 35. Ζησόπουλος Μιχαήλ
 36. Ταμήλιας Αλέξανδρος
 37. Πετρόπουλος Σταύρος
 38. Ευαγγέλου Αθανάσιος
 39. Παύλου Κωνσταντίνος
 40. Δούφλια Αναστασία
 41. Τίγκας Γεώργιος


ΑΠΟΝΤΕΣ/ΑΠΟΥΣΕΣ: ουδείς/ουδεμία

Κλήθηκε και ο Δήμαρχος Καστοριάς κ. Γιάννης Κορεντσίδης.

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης μερίμνησε η Χριστίνα Προβιά, υπάλληλος του Δήμου Καστοριάς.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης επιλέγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις : α) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/A΄/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»  β) των με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 και 18639/16-03-2020 εγγράφων του ΥΠ.ΕΣ.και γ) την υπ’ αριθ. 426/77233/13.11.2020εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι, συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως, λόγω της επικείμενης ψήφισης του νομοσχεδίου «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για τη διεξαγωγή της έκτακτης συνεδρίασης.

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνατη διεξαγωγή της – δια περιφοράς-έκτακτηςσυνεδρίασης.

ΘΕΜΑ : «Έκδοση Ψηφίσματος Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, εν όψει της ψήφισης νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στο οποίο περιλαμβάνεται διάταξη για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής στα Πανεπιστήμια».

Αριθμός Απόφασης : 17/21

Ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι, στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:«Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», συμπεριλαμβάνεται διάταξη για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής στα Πανεπιστήμια.Η εν λόγω διάταξηθα οδηγήσει στη σταδιακή συρρίκνωση και εντέλει στον αφανισμό των περιφερειακών Πανεπιστημίων και συνεπώς και των τμημάτων Καστοριάς του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, και θα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική, οικονομική και αναπτυξιακή πορεία του τόπου μας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ΔΚΚ, και όλα τα ανωτέρω

αποφασίζει   ομόφωνα

Εκδίδει το παρακάτω Ψήφισμα:

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς

για την ελάχιστη βάση εισαγωγής στα Πανεπιστήμια

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς έπειτα από την παρουσίαση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», στο οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η θεσμοθέτηση  Ελάχιστης Βάσης  Εισαγωγής των υποψηφίων στα Πανεπιστήμια, εκδίδει το παρόν Ψήφισμα το οποίο θα αποσταλεί στην Υπουργό Παιδείας και θα κοινοποιηθεί σε όλους τους αρμόδιους θεσμικούς παράγοντες.

Επειδή η ρύθμιση αυτή, που προβλέπεται να ισχύσει από τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις θα επηρεάσει χιλιάδες υποψηφίους που ήδη προετοιμάζονται και μάλιστα εν μέσω των περιοριστικών μέτρων και της πανδημίας.

Επειδή η εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, χωρίς τη λήψη παράλληλων ισοσταθμιστικών μέτρων, μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακή αποδυνάμωση και συρρίκνωση των περιφερειακών πανεπιστημίων (τόσο στον αριθμό εισακτέων όσο και στη χρηματοδότηση).

Επειδή οδηγεί παράλληλα σε αφανισμό πολλά περιφερειακά πανεπιστημιακά τμήματα στα οποία αναμένεται να υπάρξουν κενές θέσεις, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, γεγονός που θα συμπαρασύρει και τα τμήματα της Καστοριάς.

Επειδή θεωρείται βέβαιο ότι το μέτρο αυτό θα αφήσει εκτός ανώτατης εκπαίδευσης πολλούς υποψηφίους οι οποίοι στοχεύουν σε μία σειρά τμημάτων στα οποία η βάση εισαγωγής κινήθηκε πέρυσι αρκετά κάτω από τα 10.000 μόρια, όπως συνέβη και με τμήματα της Καστοριάς.

Επειδή τα περιφερειακά πανεπιστήμια θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις ως προς τον αριθμό των εισακτέων τους από το νέο σύστημα εισαγωγής για λόγους που δεν συνδέονται με τις ακαδημαϊκές ή ερευνητικές τους επιδόσεις, αλλά με την γεωγραφική και την δημογραφική ενδοχώρα τους.

Επειδή λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις αντιδράσεις όλων των φορέων της περιοχής αλλά και της τοπικής κοινωνίας, λόγω του ότι η Καστοριά βρίσκεται μονίμως αδικούμενη και έξω από κάθε αναπτυξιακό σχεδιασμό με πιο πρόσφατο γεγονός  το ΣΔΑΜ.

Επειδή επιθυμία όλων μας είναι να έχουμε περιφερειακά Πανεπιστήμια αναπτυσσόμενα, ισχυρά, βιώσιμα και ανταγωνιστικά.

Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας όχι μόνο να επανεξετάσει τις προθέσεις της αλλά και να ενισχύσει περαιτέρω τόσο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, όσο και τα Πανεπιστημιακά Τμήματα της Καστοριάς.

ΣΥΝΤΑΣΣΟΜΑΣΤΕ

Με τις θέσεις της συνόδου των Πρυτάνεων όπως αυτές εκφράστηκαν στις 25-01-2021 με ουσιαστική ανακατανομή του αριθμού των εισακτέων των περιφερειακών ιδρυμάτων.

Γίνεται μνεία ότι κατά τη λήψη της παρούσας απόφασης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Τίγκας δήλωσε «ΠΑΡΩΝ».

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό :17/21

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται, όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Κίμων ΜηταλίδηςΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       Χριστίνα ΠροβιάΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Λίτσκας, Σ.Φουλιράς,Κ.Τσανούσας,Π.Δοκόπουλος,Α.Ρήμος, Λ.Ζήσης,Θ.Λιάμης,Τ.Παπαδόπουλος,Π.Τόσκος,Ν.Αλεξανδρίδης, Δ.Στυλιάδης,Ό.Θεοχάρη – Παπαδάμου,Χ.Μουρατίδης, Χ.Φιλίππου, Σ.Πέλκας, Ε.Κορεντσίδου, Ι.Σαλβαρίνας, Α.Φούκη-Λιάμη, Α.Σπύρου, Ε.Βασιλειάδης, Β.Μπότσαρης, Ι.Κύρου, Κ.Σαββουλίδου, Κ.Σαμαράς, Π.Δάγγας, Χ.Λέκκος, Ε.Χρηστάκη, Π.Γιαννάκης, Γ.Μόσχος, Χ.Παπαδοπούλου, Α.Δουλγέρης, Π.Βασιλειάδης, Α.Ιπποκομίδου , Μ.Ζησόπουλος, Α.Ταμήλιας, Σ.Πετρόπουλος, Α.Ευαγγέλου, Κ.Παύλου, Α.Δούφλια, Γ.Τίγκας.

Ειδήσεις Δυτικής Μακεδονίας: Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη και Φλώρινα
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments