30 Σεπτεμβρίου, 2022

enimerosou.gr

Τελευταία νέα, ειδήσεις, εξελίξεις, ενημέρωση

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση».

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση».

Εάν σας άρεσε, κοινοποιήστε το άρθρο

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση».

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προσκαλεί υποψηφίους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες για υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.): «Δημόσια Διοίκηση» (Master of Science (M.Sc.) in Public Administration) που διοργανώνει για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2022-2023.

Το Π.Μ.Σ.έχει διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, εκ των οποίων το 3ο εξάμηνο διατίθεται για την  εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο (2) εξαμήνων οι φοιτητές/τριες θα παρακολουθήσουν έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα, που περιλαμβάνουν διδασκαλία δεκατριών (13) εβδομάδων.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση» (Master of Science (M.Sc.) in «Public Administration»).

Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί/ες κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017.

Τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί σε 2.700€ συνολικά για τις τρείς (3) περιόδους του προγράμματος, από τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν 1.000€ για την εγγραφή στην 1η περίοδο, 850€ κατά την ανανέωση εγγραφής στην 2η περίοδο, και 850€ κατά την ανανέωση εγγραφής στην 3η περίοδο.


Εάν σας άρεσε, κοινοποιήστε το άρθρο